Installatievoorwaarden DRS installatietechniek bv

Hiernaast vindt u de leveringsvoorwaarden zoals deze ook gedeponneerd zijn bij de KvK te Leeuwarden op 15 juni 2001. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze leverings voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen via 0511 - 476 007. Of mail ons via info@drs-installatie.nl.

  • DRS voor al uw installatiewerk

    Wilt u ook deskundigheid en een eerlijk advies? Dan is DRS Installatietechniek BV voor úw installatiewerk het juiste adres!

  • DRS uw partner bij duurzame energie

    DRS installatietechniek BV is uw partner bij duurzame energie, informeer naar de mogelijkheden. DRS Installatietechniek BV is bovendien aangesloten bij 'MeerMetMinder'.

  • DRS op Facebook. Heeft u leuke foto's of berichtjes? Ga dan naar deze link: https://www.facebook.com/drsinstallatietechniek

  • Bim en 3D

    DRS is BIM-proof en kan nu ook BIM projecten voor u uitvoeren.

Art. 1 Algemeen
Deze installatievoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij DRS installatie bv (DRS) als installateur of aannemer van werk betrokken c.q. contractspartij is. De opdrachtgever wordt in deze installatievoorwaarden aangeduid als “de klant”. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op en gaan vóór de Algemene Voorwaarden van DRS (gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 86/2003, althans de meest recente gedeponeerde versie), welke algemene voorwaarden eveneens op onderhavige offerte en/of overeenkomst van toepassing zijn.

Art. 2 Verplichtingen van de klant
2.1 De klant:
- is jegens DRS verplicht om de uitvoering van het werk ongehinderd mogelijk te maken, binnen de normale werktijden van DRS en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
- zorgt ervoor dat DRS tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over alle (door de klant aan te leveren) voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens, waaronder begrepen alle zich op het desbetreffende terrein bevindende obstakels (zoals die van Nutsbedrijven etc.);
- verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de uitvoering van het werk en het testen van de installatie benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de klant;
- draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de klant. DRS geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied;
- draagt zorg voor een complete bouwplaatsvoorziening (waaronder schaft- en toiletgelegenheid etc.) voor de medewerkers van DRS gedurende de duur van de werkzaamheden, conform de toepasselijke Arbo- en Europese regelgeving;
- dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren (al dan niet bouwkundige) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van DRS behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de klant DRS hiervan terstond in kennis te stellen;
- draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals b.v. voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onder-delen, en voor de normale bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.
2.2 Indien de klant één of meerdere van bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, is DRS gerechtigd de extra kosten als gevolg daarvan aan de klant in rekening te brengen, dan wel is de klant aansprakelijk voor de schade die DRS daardoor mocht lijden. DRS is nimmer aansprakelijk voor schade aan leidingen en/of kabels of andere obstakels op het terrein waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, indien de aanwezigheid daarvan niet tijdig en juist aan DRS is gemeld.
2.3 DRS is (ondanks een eventuele overeengekomen startdatum) niet gehouden met de uitvoering van de werkzaamheden te starten, indien DRS en/of haar hulppersonen niet alle daarvoor benodigde gegevens en de overeengekomen (deel)betaling(en) hebben ontvangen.
2.4 De klant draagt het risico voor:
- schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken;
- schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken;
- schade veroorzaakt door vertraging van de aanvang en/of de voortgang van de werkzaamheden, als gevolg van omstandigheden waarvoor de klant (al dan niet op grond van deze voorwaarden) verantwoordelijk is;
- schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, uitvoeringsvoorschriften en andere informatie;
- de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen;
- schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
- het van DRS afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
2.5 De klant dient afdoende maatregelen te nemen om schade aan of vermissing c.q. diefstal van zaken van DRS te voorkomen. DRS adviseert de klant nadrukkelijk - indien en voor zover de klant eigenaar of beheerder is van het terrein waar de werkzaamheden worden verricht - een afdoende CAR-verzekering af te sluiten, mede ten behoeve van de bezittingen van DRS die zich op het genoemde terrein kunnen bevinden, de door DRS aldaar aan de klant af te leveren zaken en de door DRS aldaar gebouwde en nog niet opgeleverde installaties c.q. werken.
2.6 De klant vrijwaart DRS voor alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de klant blijven, met inbegrip van schades als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
2.7 De klant staat DRS toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Art. 3 Technische oplevering
3.1 Zo spoedig mogelijk nadat (een deel van) de installatie bedrijfsklaar is aangebracht, zal deze aan de klant worden opgeleverd, waarbij het opgeleverde door de klant dient te worden onderzocht (de technische oplevering). Hierbij dient de klant na te gaan of (het gedeelte van) de opgeleverde installatie aan de overeenkomst beantwoordt, waaronder in ieder geval:
- of de juiste installatie is geleverd;
- of de installatie wat betreft kwantiteit overeenstemt met het overeengekomene;
- of de installatie voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
3.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten aan de door DRS opgeleverde installatie geconstateerd, dan dient de klant deze (uiterlijk) bij de technische oplevering aan DRS te melden. Deze gebreken of tekortkomingen worden in het rapport omtrent de technische oplevering opgenomen, waarbij wordt aangegeven wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen. Indien (ten tijde van de technische oplevering) zichtbare gebreken of tekorten niet in het rapport omtrent de technische oplevering zijn opgenomen, vervallen alle eventuele rechten van de klant terzake jegens DRS.
3.3 Alle na oplevering overblijvende materialen blijven eigendom van DRS.
3.4 Speciaal voor de klant bestelde zaken worden niet retour genomen.

Art. 4 Garantie
4.1 Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt DRS zich om gebreken aan de werking van de technische installatie, die ten tijde van de technische oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen twaalf maanden na de oplevering zichtbaar worden of aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Een en ander tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
4.2 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de technische oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de klant, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van DRS, door (of in opdracht van) de klant uitgevoerde reparaties, normale slijtage of gebreken waarvoor de klant aansprakelijk is.
4.3 Om zich op enig recht op garantie te kunnen beroepen, dient de klant DRS:
- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel
- indien en voor zover het ontwerp van het werk van DRS afkomstig is
- het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van DRS, onverminderd het feit dat de klant het risico draagt van een door DRS vervaardigd en door de klant goedgekeurd ontwerp;
- alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

4.4 De ingevolge de garantieverplichting door DRS vervangen gebrekkige onderdelen worden haar eigendom.
4.5 Indien naar het oordeel van DRS de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel, heeft de klant recht op een redelijke compensatie.

Art. 5 Aansprakelijkheid DRS vóór de technische oplevering
5.1 DRS herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk technisch is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt, het anderszins onredelijk is dat deze schade voor haar rekening komt of de klant op een andere grond voor deze schade aansprakelijk en/of het risico draagt.
5.2 DRS is aansprakelijk voor door de klant geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van DRS of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.
5.3 De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien DRS werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge deze voorwaarden.

Art. 6 Aansprakelijkheid ná de technische oplevering
Na de technische oplevering is DRS niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn hiervoor in art. 5. omschreven garantieverplichting.

Art. 7 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
7.1 DRS is slechts aansprakelijk voor de door de klant geleden schade als gevolg van de in art. 5 en 6 bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
7.2 Indien DRS op grond van deze voorwaarden of een (andere) overeenkomst met de klant gehouden is de schade die de klant lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
7.3 Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de klant mocht lijden, is DRS nimmer aansprakelijk.
7.4 De in de voorgaande artikelen opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DRS.
7.5 Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór resp. na de technische oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering resp. op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de klant jegens DRS ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de klant ter zake heeft geprotesteerd.